Stair na Scoile

1979


Bhailigh grúpa le chéile mí Eanáir na bliana 1979. Bhí fís acu, oideachas tré Ghaeilge a chur ar fáil do pháistí thart ar cheantar Léim an Bhradáin.

Osclaíodh an scoil ar an 1 Meán Fómhair 1979 le triúr pháiste déag, gan dídeán ar bith. Glaodh an rolla i gclubtheach an C.L.G. agus cuireadh na páistí abhaile. Ba é seo an chéad Ghaelscoil ar imeall iarthair Bhaile Átha Cliath.

Tógadh dhá sheomra réamhdhéanta, athlámhach. Scoil scairte a bhí inti. Glaodh "puth gaoithe a d'imeodh le gaoth" ar dtús ar an scoil ach tháinig "lá na gaoithe móire" go dáiríre ansin.Tharla stoirm toirní agus séideadh an díon den scoil. Ní tuisce é sin imithe ná gur scuabadh binn na scoile le gaoth. Scaipeadh leabhair agus páipéar na scoile ar fud sceacha, crainn agus páirceanna Léim an Bhradáin.

An bhliain dar gcionn tugadh dídean do chuid de na ranganna sa mheánscoil logánta, Coláiste Chiaráin. 

A group of Leixlip residents held a meeting in January 1979 to discuss how their dream might become a reality- to provide education through the medium of Irish for children in the Leixlip area. The school opened on September 1st 1979 with 13 pupils and no accommodation. The roll was called in the Gaa clubhouse and the pupils were sent home. This was the first Irish-medium school to be established on the western outskirts of Dublin.

Two second-hand,prefabricated rooms were erected at the edge of the GAA playing fields. A veritable hedge school which was described at the time as a 'puff of wind that would soon blow over.' Indeed, the classrooms almost did blow over during a gale which swept away first the roof and then the gable end of one of the classrooms! Papers, books, and copybooks were scattered among the trees, hedgerows and fields of Leixlip. The following year accommodation was kindly provided for some of our classes by the local second-level school, Coláiste Chiaráin.

 


1985


Sa bhliain 1985 bogadh an scoil go sean-acadaimh Léim an Bhradáin - Scoil na gCailiní agus Scoil na mBuachailli. Bhí imní ar mhuintir na scoile ansin go bhfágfaí Scoil Uí Dhálaigh i bhfoirgintí shuaracha a bhí tréighte ag scoil eile.

In 1985 the school moved into Leixlip's old Acacdemy- the former Boys' and Girls' schools. The school community were concerned that Scoil Uí Dhálaigh would be left forevermore in poor buildings that had been vacated by another school.

 

1993


Sheas coistí tuistí, múinteoirí agus cairde na scoile go láidir le chéile ar son cearta a bpáistí áfach. Thaistil siad go hArdfheis Fhianna Fáil agus go hoifigí na Roinne Oideachais agus ar deireadh, osclaíodh ocht seomra ranga nua sa bhliain 1993.

Go gairid ina dhiaidh sin, ceannaíodh an pháirc imeartha ón bparóiste.

Buaileadh chun bóthair arís, an uair seo, chun tearmann a chur ar fáil don phobal Ghaelach, áit a bhféadfaidís a dteanga dhúchais a chleachtadh agus a n-oidhreacht shaibhir a chothú. Chabhraigh an Roinn Ealaín Oidhreachta, Cultúr agus Gaeltacht leis an bhfeachtas seo.

Parents', Teachers' and Friends' committees stood firmly together to fight for the pupils' right to suitable accommodation.Protests were held at a Fianna Fáil Ar dfheis and delegations sent to the Department of Education. Eight new classrooms were finally opened in April 1993.

The school playing field was purchased from the parish shortly afterwards with funds raised entirely by parents.

But our work was not yet finished! Our next campaign was to provide a refuge for the Irish-speeaking community- a place where they could use their native tongue and practice age-old native traditions. The Department of Arts,Culture,and the Gaeltacht assissted us in this venture.


 

2000


Bronnadh "Éacht Cultúrtha bliain na Mílaoise" ar mhuintir Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh i samhradh 2000 agus é tuillte go maith acu.

Is cruthú ar dhíogras agus ar dhílseacht mhuintir Scoil Uí Dhálaigh an t-áras breá "Brú an Bhradáin" a d'oscail an t-Uachtarán Máire Mhic Giolla Íosa ar an 14ú Meitheamh na bliana 2000.

The community of Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh received the well-deserved award of 'Cultural Feat of the Millenium Year'. The fine school hall, 'Brú an Bhradáin' is testament to the diligence and loyalty of our school community.It was opened by President McAleese on 14th June 2000.

2001


 

D'fhág Mairéad Nic Amhlaoibh slán linn tar éis 22 bliain a chaitheamh ina príomhoide ar Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh.D'oibrigh Mairéad (Rita mar ab bh'fhearr aithne uirthi) gan stop gan staonadh ar feadh na mblianta sin ar son na scoile.

Maighréad Nic Amhlaoibh bade us farewell after having served as Principal for 22 years. Maighréad,(or Rita as she was better known), had worked ceaselessly on behalf of the school during those years .

 

2003


 

D'fhágamar slán le Diarmaid Ó Raghnaigh a d'imigh ar phinsean tar éis blianta fada a chaitheamh linn ina mhúinteoir ranga agus ina mhúinteoir tacaíochta foghlama i rith an lae scoile agus ina chóitseálaí iománaíochta gach Déardaoin i ndiaidh na scoile.

We bade farewell to Diarmaid Ó Raghnaigh who went on pension after having spent many years with us as a classroom and learning support teacher during the school day and as a hurling coach after school.

 

2007


 

Cheadaigh An Roinn Oideachais agus Eolaíochta ceithre sheomra ranga nua le tógaíl in ionad na seomraí réamh-dhéanta agus dhá sheomra Acmhainne/Tacaíochta Foghlama. Táimid ag súil go dtosófar ar an tógáil go luath i 2008.

The Department of Education and Science approved funding for four classrooms to replace the last remaining prefabricated rooms and for two learning support/Resource rooms. We hope to commence building early in 2008.