Clár Ama na Scoile

Am Scoile - Naíonán Nua, 2012/13

Am Scoile - Naíonán Nua:

30/8/2012- 31/08/2012      10 a chlog - 12 nóin

03/09/2012-07/09/2012    8.50 - 12 nóin

10/09/2012 ar aghaidh     8.50- 1.30 i.n.

Seomraí ranga 6 & 7 i mbloc na Naíonán. Beidh liostaí Ranga crochta ar leathanaigh A3 ar na ballaí thart timpeall na seomraí.

School Times - Junior Infants:

30/8/2012- 31/08/2012        10 o' clock - 12 noon

03/09/2012-07/09/2012     8.50 - 12 noon

10/09/2012 and onwards   8.50- 1.30p.m.

Rooms number 6 and 7 in the usual infant block. Class lists will be displayed on several walls on A3 sheets.


 

Clár Ama

Tarlaíonn Am
Am Tosaithe 08:50
Am Sosa 10:50 go 11:00
Am Lóin 12:30 go 12.50
Am Dul Abhaile (Naíonáin) 13.30
Am Dul Abhaile (Rang 1 go 6) 14.30


School Timetable

Event Time
Starting Time 08:50
Break 10:50 to 11:00
Lunch 12:30 to 12:50
Going home time (Naoinín) 13:30
Going home time (Rang 1 to 6) 14:30

 

 

  1. Tá sé fíorthábhachtach a bheith poncúil i gcónaí. Is féidir stró gan gá a sheachaint, má chinntítear go sroicheann na páistí an scoil in am agus go mbailítear láithreach iad ag deireadh an lae scoile.
  2. Má bhíonn páiste as Rang 1 - 6 mall ar scoil bíonn uirthi/air dul chun na h-oifige chun nóta déanach a fháil. Cuirfidh an príomhoide in iúl do na tuismitheoirí/caomhnóirí i bhfoirm scríbhinn má tá an páiste mall go minic.
  3. Níl an Bord Bainistíochta freagrach as páistí a thagann ar scoil roimh 08.40 nó a fhanann siar tar éis 14.30.

 

  1. Punctuality is important. Unnecessary stress can be avoided if children arrive on time for school and are collected punctually at the end of the school day.
  2. If a child from 1st to 6th class is late for school she/he must report to the office for a note. The Principal will inform the parents/guardians if the child is continuously late.
  3. The school Board of Management does not take responsibility for children who are on the premises before 08.40 or after 14.30.