Caidreamh Baile–Scoile

Tuismitheoirí agus múinteoirí  

Home-School Liaison  

Mar gurb é an tuismitheoir céad agus príomh oideachasóir an linbh is i gcuideachta a chéile a thabharfaidh tuismitheoirí agus múinteoirí faoí oiliúint an pháiste. Tá sé fíor thábhachtach go mbeadh cumarsáid mhaith eadrainn.

Déantar é sin trí:  

 1. Cruinniú ginearálta na dtuismitheoirí nua a bheith ann i mí Aibreáin na bliana go bhfuil an páiste le tosú ar scoil le fealsúnacht, aidhmeanna &rl. na scoile a mhíniú dóibh.
 2. Cruinniú tuismitheoirí/múinteoirí sa dara théarma (Naíonáin Shóisir) agus i mí na Samhna do ranganna Naí Shinsir go rang a Sé le dul chun cinn an pháiste a phlé.
 3. Tuairisc a chur abhaile ag deireadh na bliana.
 4. Cóipleabhar obair Bhaile Rang a 1
 5. An Dialann Obairbhaile ó Rang a 2-6 – Scríobhann an múinteoir nó an tuismitheoir aon teachtaireacht ann. Is bealach an-neamhfhoirmiúil ach an-éifeachtach é seo le m.sh. sástacht/míshástacht múinteora i leith oibre baile/scoile an linbh, deacrachtaí leis an obair bhaile &rl. a chur in iúl go tapaidh agus go praiticiúil.
 6. Caidreamh idir na tuismitheoirí, múinteoirí, Coiste na gCairde agus Bord Bainistíochta tré nótaí a chur abhaile leis an bpáiste. Cuardaígí an mála dá leithéid.
 7. Cruinniú Chinn Bhliana Cairde na Scoile i mí Dheireadh Fómhair ag a mbíonn idir mhúinteoirí, Cairde agus tuismitheoirí na scoile i láthair.
 8. Caidreamh sóisíalta idir mhúinteoirí agus tuismitheoirí ag gach ócáid Ghaelach a chuirtear ar siúl don scoil.
 9. Is féidir le tuismitheoir coinne a dhéanamh le h-aon mhúinteoir le fadhbanna nó dul chun cinn na bpáistí a phlé ag am ar bith i rith na bliana.
 10. Buailtear le tuismitheoirí naíonán ag am dul abhaile gach lá agus spreagtar iad le Gaeilge a labhairt thart fán scoil ach go h-áirithe.
 11. Bíonn cruinnithe Comaoineach agus Comhneartaithe ag tuismitheoirí Rang a 2 agus a 6.
 12. Spreagtar na tuismitheoirí chuig ócáidí spóirt na scoile go mórmhór lá spóirt, cluichí peile/iománaíochta/ cispheile/camógaíochta le scoileanna eile.
 13. Spreagtar iad le tacaíocht a thabhairt dúinn in aon chomórtaisí – Slógadh &rl,  Urraíocht &rl.

As the parent is the first and principal educator of the child, it is important that teacher and parent work together in educating the child. In order to do this it is important that they communicate effectively.

This is helped by:

 1. An induction meeting for new parents to explain the philosophy, aims, ethos etc. of the school.
 2. Parent/teacher meetings held during the second term for Junior Infant classes and in November for Senior Infant to Sixth classes to discuss the child's progress and development.
 3. A School Report will be sent home at the end of each school-year.
 4. The homework diary, 2nd to 6th class, (First Class have a Homework Copybook) the teacher or parent may write any note or message in it. This is an informal but very effective method of conveying quickly and practically a message, e.g. Child's difficulty with homework, teacher's praise or complaint about school or homework, etc.
 5. Communication between parents, teachers, "Coiste na gCairde", and "An Bord Bainistíochta". Please check the school bag for notes.
 6. Annual General Meeting of "Cairde na Scoile" which is attended by teachers, parents and members of "Coiste na gCairde".
 7. School social and cultural events attended by teachers and parents.
 8. Parents are invited to make an appointment with any teacher to discuss problems or child's progress at any stage of the school year.
 9. Parents of most children in the infant classes meet the teachers each afternoon when collecting their child. They are encouraged to speak Irish at all times in the school environment.
 10. Communion and Confirmation meetings are held each year for the parents of 2nd and 6th class.
 11. Parents are encouraged to attend school sporting events especially sports day, games with other schools etc.
 12. Parents are encouraged to support and attend competitions in which the school is involved, e.g. Slógadh etc.
 13.  Parents support the school in a variety of ways, e.g. sponsorship funds, marathons etc.

 

Modh Gearáin  

Complaints Procedure 

Déantar é sin trí:

 1. Nóta a scríobh i ndialann an pháiste.
 2. Muna bhfuil an fhadhb réitithe, nóta a chur chun coinne a dhéanamh leis an múinteoir.
 3. Cruinniú: Pléann an múinteoir agus an tuismitheoir an fhadhb.
 4. Coinne a dhéanamh leis an bPríomhoide má's gá.
 5. Cruinniú leis an bPríomhoide, an múinteoir agus na tuismitheoirí má's gá.
 6. Gearán a chur os comhair an Bhord Bainistíochta i bhfoirm litreach.
 7.  Gearán a chur chuig an Roinn Oideachais agus Eolaíochta.
 1. Note to be written in child's homework journal.
 2. If the problem is not resolved, parents make an appointment to meet the teacher.
 3. Meeting is convened between teacher and parents to discuss the problem.
 4. If necessary, parents make an appointment to meet the Principal.
 5. Meeting with parents, Principal and teacher is convened if necessary.
 6. Letter of complaint to be sent to the Board of Management.
 7.  Letter of complaint to be sent to the Department of Education and Science.