Cúrsaí Sláinte

Foirm Éigeandála  

Emergency Form 

Tá sé fíor thábhachtach go líonfaí an fhoirm éigeandála agus go gcuirfí chun na scoile í a luaithe agus is féidir. Is féidir an fhoirm a fháil i gcód Acrobat tríd an nasc seo agus í a phriontáil ar do chlódóir féin.

Déan cinnte go bhfuil:

(1) Seoladh baile, uimhir fón baile agus uimhir fóin póca agus uimhir fóin oibre ar an nóta.

(2) Ainm, seoladh agus uimhir fón éigeandála.

(3) A fhios ag do pháiste cad atá le déanamh aige/aici má dhúntar an scoil go luath.

NB Cuir nóta chun na scoile má thagann athrú ar sheoladh, uimhir fón & rl. i rith na bliana.

  

Is féidir an fhoirm éigeandála a fháil tríd an nasc thuas, nó iarr cóip páipéar ón mhúinteoir ranga nó ón Rúnaí. 

 

It is very important that completed emergency forms be sent back to the school in early September. You can download the form in Acrobat format using this link and print it out on your own printer. 

Ensure that it contains this vital information.

(1) Home address and home, mobile, and work phone numbers.

(2) An alternative address (and phone number) to which the child may be taken in case of emergency when parents are not available.

(3) Discuss with your child what they are to do if the school closes before the usual time.

NB Inform the school about any change of address or phone number during the school year.  

 

Tinneas/Ailéirge

Illness/Allergies

Dréacht pholasaí maidir le cógas a Riaradh  / Draft Administer Medicine policy - June 2012

Má tá aon tinneas/galar nó ailéirge ar do pháiste déan cinnte an scéal a insint d'údaráis na scoile.

Is fearr páiste tinn a choinneáil ón scoil. 

If your child suffers from any illness, disease or allergy please inform the school about this.

It is best to keep children who are unwell out of school. ...fhfghfghfghfg

 

Nótaí Tinnis 

Sick notes

Iarrtar ar thuismitheoirí nóta a scríobh chuig an múinteoir ranga

(1) Má tá an páiste as láthair ón scoil ag míniú cén fáth (Ní gá glaoch gútháin a chur ar an scoil sa chás seo).

(2) Má tá ar pháiste imeacht chuig an dochtúir/fiaclóir i rith am scoile.

(3) Muna bhfuil sé ar chumas an linbh dul amach sa chlós ag am sosa nó páirt a ghlacadh sa rang rince nó sa rang corpoideachais de bharr tinnis.

Parents are requested to send a written note to the class teacher

(1) If their child has been absent due to illness or other reasons. (There is no need to telephone the oifig in this case).

(2) If a child has to leave school to attend the dentist or doctor or for any other reason.

(3) If a child cannot go out to the yard or take part in P.E. or Rince due to illness. 

 

Glaineacht

Hygeine

Bíonn túaille pearsanta ag teastáil ó gach páiste ar scoil lena lámha a thriomú tar éis dó/di an leithreas a úsáid. Iarrtar ar na tuismitheoirí féachaint chuige go mbíonn tuáille leis an bpáiste gach lá agus go nítear go rialta é.

Ní mór cúram ar leith a thabhairt do ghlaineacht phearsanta an pháiste. Ó ám go chéile bíonn míola beaga gruaige ag páistí sa scoil mar sin caithfear gruaig gach páiste a sheiceáil sa bhaile go rialta. Cuireann sé seo ar fad le compord an pháiste ar scoil.

Each child needs his/her own hand towel to dry his/her hands after using the toilet. Parents are requested to ensure that their children have their own towel in school each day and that it is washed regularly.

Parents are also requested to look after their child's personal cleanliness. The children's hair should be checked regularly at home for head lice. All this "homework" helps to make every child's day at school more comfortable.

 

Lón 

Lunch

Moltar lón folláin a chur chun na scoile leis an bpáiste.

Ní cheadaítear na rudaí seo a leanas a thabhairt ar scoil mar lón: milseáin, brioscaí, brioscáin, guma coganta, barraí, seacláide, deochanna bolgánacha.

Mar chuid den Fheachtas Glas iarraimid ar thuismitheroirí malaí pleaisteacha do cheapairí, scrogall stáin agus screamh dlúth a sheachaint agus molaimid athúsáid bhoscaí lóin agus buidéil phleaisteacha le haghaidh deochanna.

Tá bainne ar fáil ar ordú tríd an scoil.

Ní cheadáitear árthaigh gloine sa scoil.

It is recommended that you send your child to school with an adequate and nourishing lunch.

The following are not allowed for school lunch: crisps, sweets, biscuits, chewing gum, chocolates, fizzy drinks.

Milk may be ordered through the school.

As part of our Green Schools Campaign we ask parents to avoid using plastic sandwich bags, tinfoil and clingfilm and to re-use lunchboxes and plastic drinks bottles.

Glass bottles are not permitted in school.