An Ghaeilge

An Dátheangachas/Tumoideachas 

Bilingualism/Language Immersion 

Is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile agus tá sí féin agus an Béarla ina n-orlaí trí shaol na hÉireann uile. Fiú amháin sna háiteanna nach bhfuil an Ghaeilge mar ghnáth-theanga tá sí le sonrú i sloinnte na ndaoine agus sna logainmeacha-aimneacha na mbailte móra, na n-aibhneacha, na sléibhte agus na lochanna.

Is minic rian na Gaeilge le haithint ar Bhéarla labhartha na hÉireann sna nathanna agus i ndul na cainte.

Múintear an Ghaeilge ní hamháin mar ábhar scoile ach mar theanga bheo chumarsáide. Gné shuntasach d'oideachas na tíre seo ná go bhfoghlaimíonn páistí bunscoile dhá theanga ó thús na scolaíochta. Beidh tacaíocht na sochaí agus phobal uile na scoile ag teastáil má tá na páistí chun an éagsúlacht urlabhra atá sa tír seo a chaomhnú.

Cabhraíonn an dátheangachas le forbairt chognaíoch agus shóisialta an pháiste. Cuirtear ar a c(h)umas dearcadh breise a bheith aige/aici ar an saol. Cuirtear ar a c(h)umas dul i ngleic le dhá chóras foclóra, dhá chóras gramadaí agus dhá chóras fuaime. Cabhraíonn sé sin leis an bpáiste teacht ar thuiscint dhifriúil ar an saol, mar shampla le smaoineamh dibhéirseach, le forbairt coincheapa agus le foghlaim teangacha eile ar ball.

Déantar gach iarracht bród agus meas a chothu dár dteanga i measc na bpáistí trín iad a spreagadh, a ghríosú agus a mholadh chun an Ghaeilge a labhairt. Labhartar í i dtimpeallacht na scoile, sa seomra ranga, sa chlós, ag dul abhaile agus ag ócáid ar bith a bhaineann leis an scoil.

Mar gur roghnaigh sibhse na tuismitheoirí an scoil seo do bhur gcuid páistí glactar leis go ndéanfaidh gach teaghlach a dhícheall an Ghaeilge a chur chun cinn sa bhaile, i dtimpeallacht na scoile, i gcomhluadar na bpáistí agus ag ócáidí scoile.  

An Ghaeilge is the principal language of the school and both languages are interspersed in the bilingualism of Irish culture. Throughout the country An Ghaeilge is evident in our placenames and surnames-names of towns, rivers, mountains and lakes. An Ghaeilge has left its mark on the spoken English of Ireland, in its nuances and rhythm.

An Ghaeilge is taught not only as a school subject but also as an everyday communicative language. A primary aspect of our education system is that the children learn two languages from the start of their schooling. The support of society and the whole school community is needed if the children are to preserve this linguistic diversity for future generations.

Bilingualism helps the cognitive and social development of the child. The child thus gains a further outlook on life. S(h)e will learn how to cope with two vocabularies, two grammatical systems and differing phonic codes. All this enables the child to arrive at a richer understanding of life, e.g. Diverse thinking, concept development and further language acquisition. Irish is spoken in the environs of the school, in the classroom, in the school yard, and at all school occasions.

As you have chosen an all Irish School for your child it is expected that each family will make every effort to promote the language at school and at home.