Aidhmeanna agus Ethos na Scoile

Aims and ethos of Scoil Uí Dhálaigh

Pearsantacht iomlán an pháiste 

The total personality of the child. 


Pearsantacht iomlán an pháiste a fhorbairt agus a threorú i dtreo an chirt agus na tuisceana an aidhm atá againn. Glactar go hómósach leis an leanbh mar atá sé; oiltear, múintear agus treoráitear é.

Cuirtear leas an pháiste aonair chun tosaigh i gcónaí agus is i gcuideachta a thuismitheoirí a thugaimid faoina oiliúint agus faoina oideachas. Dírítear ar na buanna atá ag an bpáiste a fhorbairt chomh fada agus is féidir.

Leagtar béim ar obair thairbheach, leanúnach. Tugtar faoi dhea-scileanna sóisialta, caighdeán ard móráltachta agus réimse leathan de scileanna acadúla, praiticiúla agus caithimh aimsire a mhúineadh dó. Agus sin uilig trí mhéan na Gaeilge.

Déantar iarracht cumas labhartha agus scríofa na teanga Gaeilge a thabhairt don pháiste go nádúrtha ionas go mbeidh sé ábalta é féin agus gach is spéis leis a chur in iúl go héifeachtach.

Dírítear ar na bunscileanna; tuiscint, labhairt, léamh agus scríobh a thabhairt dó sa Bhéarla agus beospéis a mhúscailt agus meabhair a thabhairt dó ar bhunstruchtúr na matamaitice. Tá súil againn go n-éireoidh linn suim agus fiosracht a mhúscailt ann san eolas, deis a fhorbartha a thabhairt dó sa chorpoiliúint agus spéis agus suim a chothú ann sna healaíona éagsúla.

Is de réir churaclaim na bunscoileanna a dhéantar iarracht na h-aidhmeanna seo a bhaint amach ach tugtar tús áite don Ghaeilge i gcónaí agus de shíor.

Cuirtear gach gné den chultúr Gaelach, den chultúr Cheilteach agus de shainchultúr na hÉireann chun tosaigh mar lón aigne i measc na bpáistí-ceol, amhránaíocht, cluichí, litríocht, stair, geograif, eolaíocht stíl beatha, béaloideas agus an bhaint dheimhneach a bhí agus atá ag an tír seo le tíortha eile.

Our primary aim is to develop and guide the child's personality towards understanding and a sense of correctness. The child is accepted respectfully as he is: he is trained, taught and guided. The individual child's well-being always takes precedent and school and parents work hand in hand to educate and train the child.

Every effort is made to develop the child's talents as far as is possible. Emphasis is placed on continuous, worthwhile work. We undertake to teach the child good social skills, a high moral standard, a wide range of academic and practical skills and pastimes. And all of those through the medium of the Irish language.

We endeavour to give the child a natural facility in both spoken and written Gaeilge so that he can effectively express himself and all that interests him. Fundamental skills in English are focused on: comprehension, oral expression, reading and writing.

We aim to stimulate a lively interest in mathematics and lay a strong foundation for understanding its basic principles. We hope to stimulate in each child an interest in acquiring knowledge, to provide opportunities for physical development though physical education and to foster in him an interest in the Arts.

It is proposed that these aims be met through implementation of the Primary School Curriculum but the Irish language will always be placed first and foremost.

All aspects of Gaelic, Celtic and Irish culture are promoted as an intellectual store for the pupils: music, song, games, literature, history, geography, science, way of life, folklore, and the positive relationship our country had and has with other countries.

An cultúr mar oidhreacht bheo

The culture as a living heritage

Ni mar thaise neamhbheo ar chaomhnú, gan cur leis ná baint de, a shaothrófar an cultúr sin ach mar oidhreacht bheo go mbainimid féin tairbhe as agus go seolfaimid ar aghaidh chuig an chéad glúin eile agus rian ár ndearcadh féin air.

Tuigfidh páiste atá ag freastal ar an scoil go bhfuil sé ag fás suas in Éirinn seachas in aon áit eile. Cothófar tírghrá agus mórtas cine ann a thiocfaidh le saol an lae inniu. Blaisfidh sé de shaíocht na Gaeilge, feicfidh sé gur cuid den Athbheochan é féin, a scoil agus a theaghlach. Agus an féinmhuinín sin cothaithe ann beidh ar a chumas aghaidh a thabhairt ar an Eoraip agus teangacha agus scileanna eile a fhoghlaim go saoráideach fonnmhar.

De réir mar a fhásann a mheas air féin is ea a mhéadóidh ar a mheas agus ar a thuiscint ar dhaoine agus ar chiníocha eile – iad siúd san áireamh ag a bhfuil cúlra reiligiúnach, cultúrtha agus sóisialta éagsúil ar fad. 

It is not as an indulgent conservation of an extinct entity , without addition or subtraction, that that culture will be cultivated but as a living heritage from which we benefit and which we will pass on to the next generation with our own stamp on it.

Children who attend the school will understand that they are growing up in Ireland as apart from in any other country. Love of country and pride of race will be fostered appropriate to our times.

He will get a taste of Gaelic erudition and he will understand that he, his school and his family are part of the Gaelic Revival. Armed with this self-confidence, he will be equipped to go forth to learn European and other languages with willing ease.

As his respect for himself grows, so too will his respect and understanding of other people and other races, including those who have religious, cultural and social background different to his own.